Veinatge

  • Conflictes per la paret mitgera
  • Conflictes pel soroll, olors, etc… (immissions)
  • Conflictes de comunitat de veïns
  • «Drets reals»: Servituds, passos d’aigua, llums i vistes, de superfície, de vol, subedificació, usdefruit, etc..
  • Expropiacions forçoses per part de l’administració
    representació i defensa de les persones perjudicades, tant en via administrativa com judicial
  • Altres