Treball i Seguretat Social

TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

 • Acomiadaments
 • Reclamació de salaris
 • Extinció del contracte per voluntat del treballador o treballadora
 • Mobbing, assetjament moral a la feina (coaccions i/o represàlies per part de l’empresari/a)
 • Assetjament sexual
 • Conciliació de la vida familiar i laboral
 • Modificació de les condicions de treball
 • Discriminació salarial (sigui per raó de gènere o per qualsevol altre motiu)
 • Mobilitat geogràfica i/o funcional
 • Reclamació de drets reconeguts per conveni
 • Vulneració de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Vulneració del dret a Vaga
 • Impugnació d’altes mèdiques
 • Tramitació de pensions davant la Seguretat Social: invalidesa, viudetat, orfandat, per a retornats, etc… Contributives i no contributives.

ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS

 • Denúncies davant la Inspecció de Treball
 • Reclamacions prèvies en via administrativa.
 • Demandes davant els Jutjats Socials.
 • Tramitació d’incapacitats
 • Impugnació d’altes mèdiques
 • Danys i perjudicis