Defensa els teus drets

DRETS HUMANS

Els reconeguts a la Declaració Universal de Drets Humans, la base dels quals es considerar que la llibertat, la justícia i la pau en el món tenen per base el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana
http://www.un.org/es/documents/udhr/

Son reivindicables front els tribunals nacionals i també davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

DRETS FONAMENTALS

Tenen per base i inspiració la Declaració Universal de Drets Humans, i estan reconeguts a la Constitució Espanyola (art. 14 a 29 CE). Són directament reivindicables davant els tribunals a través del Recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional i es poden elevar al Tribunal Europeu de Drets Humans.

  • La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social.(art. 10)
  • La nacionalitat espanyola s’adquireix, es conserva i es perd d’acord amb el que estableix la llei. Cap espanyol d’origen podrà ser privat de la seva nacionalitat.(art. 11)
  • Els estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el Títol I de la CE en els termes que estableixin els tractats i la llei. El dret d’asil es regula per llei.(art.13)
  • Igualtat (art 14)
  • a la vida i a la integritat física (art. 15)
  • a la llibertat ideològica, religiosa i de culte (art. 16)
  • a la llibertat i a la seguretat (art. 17)
  • a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (art. 18)
  • a triar lliurement la residència i a la lliure circulació per territori espanyol (art. 19)
  • a expressar i difondre lliurement pensaments, idees i opinions. A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica. A la llibertat de càtedra. A comunicar i rebre informació veraç (art. 20)
  • Dret a la reunió pacífica i sense armes (art. 21)
  • Dret d’associació (art. 22)
  • A la participació en assumptes públics (art. 23)
  • A la tutela judicial efectiva (art. 24)
  • A no ser condemnat ni sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constituïen delicte (art. 25)
  • Es prohibeixen els Tribunals d’Honor (art. 26)
  • Dret a l’educació i llibertat d’ensenyança (art. 27)
  • A la llibertat de sindicació (art. 28)
  • Dret a la petició individual i col·lectiva (art. 29)

DRETS ECONOMICS, SOCIALS I CULTURALS (DESC)

L’any 2010, l’Estat espanyol va ser primer país d’Europa en convertir-se en Estat-part d’un nou mecanisme de l’ONU, el Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), que ha de permetre a les persones sol·licitar justícia a les Nacions Unides en casos de vulneració dels drets reconeguts en aquest Pacte:

  • Dret al treball i al salarial
  • A la protecció social: jubilació; seguretat social; prestacions d’atur; baixes laborals per malaltia, maternitat, paternitat o accidents laborals….
  • Dret a l’habitatge
  • Dret a l’educació
  • Dret a la sanitat
  • Dret a un medi ambient saludable, a l’aigua, a l’accés a la cultura i a tots els àmbits de la vida pública
  • Dret a l’alimentació i a la sobirania alimentària