Conflictes amb ens públics (administracions públiques)

Redacció d’al·legacions, recursos, representació en negociacions, etc… tant en via administrativa com davant dels tribunals.

  • Permisos i llicències municipals: per obres, reformes, activitat, etc…
  • Multes i sancions: de trànsit, aparcament, infraccions diverses, etc…
  • Reclamacions per cobraments indeguts
  • Tramitació de pensions davant la Seguretat Social: invalidesa, viudetat, orfandat, per a retornats, etc… Contributives i no contributives.
  • Expropiacions forçoses
  • altres