Accidents

De trànsit, atropellaments

  • Conflictes amb les companyies asseguradores
  • Denúncies davant els tribunals per lesions o mort i els danys i perjudicis corresponents. Per la pròpia víctima i/o cònjugue i fills.

De treball

  • Denúncies front la Inspecció de Treball
  • Tramitació d’incapacitats
  • Impugnació d’altes médiques
  • Danys i perjudicis

A la via pública

  • Reclamació de danys i perjudicis davant l’ens public responsable (via administrativa i judicial)